Sökning: "Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 3165 uppsatser innehållade ordet Pettersson.

 1. 1. Omställning till distansarbete inom en statlig myndighet. En kvalitativ studie om hur ledare påverkas vid oförutsett distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Kalaba; Sebastian Pettersson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Distansarbete; ledarskap; kontroll; tillit; myndighet; organisation;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur chefer inom en statlig myndighet leder och utövar tillsyn när arbetet utförs på distans. Studien ämnar även bidra till en bredare förståelse genom att undersöka hur chefers möjlighet till arbetsledning och upplevda kontroll över arbetsprocessen påverkas vid implementering av distansarbetet. LÄS MER

 2. 2. Implementing and evaluating variations of the Blackhole attack on RPL

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Adam Pettersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The IPv6 Routing Protocol for Low-power and Lossy Networks (RPL) is the most used routing protocol for resource constrained Internet-of-Things (IoT) networks. With the massive increase in number of Internet-connected IoT devices and the fact that they are becoming more common in safety-critical environments such as in health-care and in the industry, security in these networks are of a big concern. LÄS MER

 3. 3. Elever i skrivsvårigheter på högstadiet  - svensklärares undervisning och samverkan med speciallärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Pettersson; Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :extra anpassningar; Not-So-Simple View of Writing; skrivsvårigheter; skrivundervisning; speciallärare;

  Sammanfattning : När elever lämnar grundskolan ska de ha utvecklat en adekvat skriftlig förmåga för vidare studier och arbetsliv. Många elever har skrivsvårigheter och behöver mer stöttning under lärandeprocessen, vilket kan vara en utmaning för lärarna. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans för barnets bästa : En kvalitativ studie kring förskollärarens syn på samverkan med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Pettersson; Beatrice Stevelind; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; samverkansteori; tematisk analys; målinriktade handlingar; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavaren är en oundviklig aspekt inom förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka och få djupare kunskap om förskollärares perspektiv på samverkan med vårdnadshavare inom ramen för förskolan. LÄS MER

 5. 5. Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Bjurman; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; fatigue; kvalitativ; litteraturstudie; aktiviteter; arbetsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. LÄS MER