Sökning: "Pewdiepie"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Pewdiepie.

  1. 1. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

    Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Ola Abrahamsson; [2013]
    Nyckelord :fans; genus; performativitet; Pewdiepie; visuell kulturstudie; Youtube;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. LÄS MER