Sökning: "Phenomenography"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet Phenomenography.

 1. 1. Alla är vi olika, men olika är bra : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar och beskrivningar kring arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Lena Joansson; Frida Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Inclusion; Children with special needs; Conceptions; Phenomenography; Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Uppfattningar och Fenomenograf;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of our study is to contribute with knowledge about how preschoolteachers perceive and describe the inclusion of children in need of special support.Based on the purpose of the study, three research questions are formulated. LÄS MER

 2. 2. "Bygg och konstruktion finns väl på alla förskolor?" : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning av bygg och konstruktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; engenering; building and construktion; Förskola; förskollärare; teknik; bygg och konstruktion;

  Sammanfattning : Teknik är ett väldigt brett ämne och denna uppsats har valt att rikta in sig på bygg ochkonstruktion. Forskning visar att förskollärare finner begreppet teknik svårdefinieratoch hur arbetet med bygg och konstruktion ska belysas i svensk förskola finns detytterst lite forskning om. LÄS MER

 3. 3. Lek i förskolan : En studie om förskollärares förhållningssätt till barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ottilia Igelström; [2021]
  Nyckelord :play; play and learning; preschool teachers´ approach; lek; lek och lärande; förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Genom hela förskollärarutbildningen har lekens betydelse för barns lärande varit tydlig och att vi som förskollärare har ett ansvar att se till att leken ligger till grund för allt som vi gör i förskolan. Syftet med denna studie är att belysa förskollärares förhållningssätt till barns lek i planeringen av verksamheten och på så sätt bidra med kunskap kring hur leken kan ta form i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbetemed andra modersmål än svenska i förskolor

  M1-uppsats,

  Författare :madeleine johansson; [2021]
  Nyckelord :Barn. Förskollärare. Material. Modersmål.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how preschoolteachers work with first languages other than Swedish and which tools thereare available in their preschools to work with this. It’s a qualitive study withsemistructured interviews where the sociocultural perspective is in focus anda phenomenography analysis model is used to analyse and process data. LÄS MER

 5. 5. Are We Using the Practitioner Community’s Potential for Collective Reflection? A Phenomenography of Participatory Video Theories of Practice

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Laura Sophia Leypoldt; [2021]
  Nyckelord :participatory development; participatory video; practitioners; community of practice; phenomenography;

  Sammanfattning : This thesis systematically captures participatory video practitioners’ reflections on their role to examine variations in practitioners’ conceptions of participatory video practice by examining the internal coherence and collective learning interaction of the community of practitioners. This is a relevant area of research in the field of development studies because it stimulates reflection and helps the evaluation of prevailing participatory development approaches, allowing for collective practice improvement, maximizing potentials, and minimizing risks. LÄS MER