Sökning: "Philip Du Hane"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Du Hane.

  1. 1. Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Philip du Hane; Jacob Rönnhed; Niclas Stenman; [2020]
    Nyckelord :Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Titel: Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning? Seminariedatum: 03/06/2020 Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå Författare: Philip du Hane, Niclas Stenman och Jacob Rönnhed Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Abnormal avkastning, aktieägaravkastning, företagsförvärv, Skandinavien, icke-Skandinavien. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det uppkommer någon abnormal avkastning vid annonseringen av ett gränsöverskridande förvärv för aktieägare i det förvärvande svenska företaget. LÄS MER