Sökning: "Philip Ejenstam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Ejenstam.

  1. 1. Hur länge hoppar gasellen? : En kvalitativ studie om gasellföretags utmaningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Arvid Gräns; Philip Ejenstam; [2018]
    Nyckelord :Effectuation; Causation; Beslutsprocesser; Tillväxt; Gasellföretag;

    Sammanfattning : Detta arbete undersöker utmaningar företag ställs inför efter en tid av snabb tillväxt. Det görsgenom att undersöka företag som blivit tilldelade Dagens Industris Gasell-pris för snabbtillväxt men vars omsättning senare stagnerat eller minskat under en period. Fokus ligger påatt undersöka hur företagen hanterat utmaningarna. LÄS MER