Sökning: "Philip Fabrelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Fabrelius.

  1. 1. Vinnare eller förlorare? : Aktieägarnas avvikelseavkastning i det köpande bolaget

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Philip Fabrelius; [2017]
    Nyckelord :Avvikelseavkastning; företagsförvärv; eventstudie; inhemska; internationella;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett tillkännagivande om ett företagsförvärv påverkar det köpande bolagets avkastning på den svenska aktiemarknaden. För att mäta avvikelseavkastningen på dagen för tillkännagivandet används en klassisk eventstudie. LÄS MER