Sökning: "Philip Gabrail"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Gabrail.

  1. 1. Analys av fältfördelning i kabelavslut av linjära och icke linjära material : Analysis of the field distribution in cable termination by linear and nonlinear material

    M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

    Författare :Philip Gabrail; Sam Samuelsson; [2016]
    Nyckelord :High voltage cables; cable termination; field control; simulation; Högspänningskablar; kabelavslutningar; fältstyrning; simulering;

    Sammanfattning : I nuläget används XLPE högspänningskablar vid överföring och distribution av elkraft och har en viktig roll i elsystemet. Kraftöverföring som sker över långa sträckor kopplas vidare från en punkt till en annan och sker med hjälp av kabelavslutningar. LÄS MER