Sökning: "Philip Hagström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Hagström.

  1. 1. Självstyre : genom fenomenet flexibla arbetstider

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Andreas Hagström; Philip Uemura; [2013]
    Nyckelord :självstyre; flexibla arbetstider;

    Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att skapa förståelse för hur flexibla arbetstider kan användas som styrmedel bland tjänstemän. Problemformuleringen består av att undersöka på vilket sätt självstyre genom flexibla arbetstider kan användas för att styra organisationer. LÄS MER