Sökning: "Philip Hagstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Hagstrand.

  1. 1. Aktieindexobligationer - Underliggande problem vid jämförelser

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Philip Hagstrand; Paul Hoffmann; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Allt fler väljer att spara i aktieindexobligationer med dess lockelser om möjligheter till aktiemarknadens höga avkastning samt säkerheten hos räntemarknaden. Eftersom marknaden har växt så det knakar har fler varianter av aktieindexobligationer dykt upp, detta har ställt högre krav på att investeraren verkligen vet vad denne investerar i. LÄS MER