Sökning: "Philip Nyblaeus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Nyblaeus.

  1. 1. Goodwillnedskrivning : En studie av de första årsredovisningar som påverkas av de ökade upplysningskraven

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Philip Nyblaeus; Max Åvall; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Under våren 2006 kom de första årsredovisningarna ut som upprättas efter de nya IASBstandarderna.Uppsatsen tar sin utgångspunkt i att beskriva om företag följer de nya ökadeupplysningskraven angående nedskrivningstest och nedskrivning av goodwill som ställs. LÄS MER