Sökning: "Philip Oshanna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Oshanna.

  1. 1. Kartläggning och förbättringsförslag för kapacitetseffektivisering med hjälp av lean metoder och vertkyg

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

    Författare :Omar Jalloul; Philip Oshanna; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Produktionskapacitet är en viktig faktor för att ett företag ska kunna bibehålla konkurrenskraften på marknaden. Det finns olika sätt för att optimera produktionskapaciteten och detta examensarbete fokuserar på hur effektivt Lean konceptet och dess metoder och verktyg är för att optimera kapaciteten i monteringslinjer. LÄS MER