Sökning: "Philip Panov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Panov.

  1. 1. "Om de beskriver att de är ledsna då kan jag skicka en ledsen emoji, senare glada emojis för att vi också ska bli glada" : Relationsskapande bland fältarbetare och ungdomar på digitala plattformar

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Philip Panov; Peggah Rauofi; [2021]
    Nyckelord :Social fieldwork; Internet; Social media; Adolescence; Field worker; Social worker; Socialt fältarbete; Internet; Sociala medier; Ungdomar; Fältarbetare; Socialarbetare;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka fältarbetares egna upplevelser av relationsskapande mellan dem och ungdomar på internet och sociala medier. Åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med fältarbetare från socialtjänsten som arbetar med ungdomar på internet och sociala medier. LÄS MER