Sökning: "Philip Peter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Philip Peter.

 1. 1. Att leda genom en pandemi : En kvalitativ studie om hur ledarskapet hos chefer inom restaurangbranschen påverkats av covid-19 och vad de lärt sig av erfarenheten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Saga Lundquist; Philip Nordström; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; chef; covid-19; lärande; restaurangbranschen; ledarskap i kris.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka utmaningar covid-19 pandemin inneburit för restaurangchefers ledarskap, hur de anpassat sitt ledarskap efter situationen samt vad de lärt sig av erfarenheten och hur de tror att deras ledarskap kommer att se ut i framtiden. I studien tillämpades en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt antagande där semistrukturerade intervjuer med fem respondenter användes för att samla in data. LÄS MER

 2. 2. CLEARING THE AIR: Philip Morris International's Smoke-Free Future

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Moane; Stefan Pelev; Alessandro Solmi; [2021]
  Nyckelord :Philip Morris International; IQOS; brand positioning; stakeholder management; brand impact; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sömn och studieprestation i matematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Peter Ryberg; Philip Peste; [2020-09-14]
  Nyckelord :Sömn; sömnlängd; sömnkvalitet; stress; studieprestation; poängnivå; matematik; problemlösning.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker i vilken utsträckning gymnasieelevers sömnvanor påverkar deras stu-dieprestation i ämnet matematik. Studieprestation mäts som poängnivån eleverna uppnådde på det senaste provet i matematik de skrivit. Sömnvanor beskrivs som sömnlängd, sömnkvalitet, stress inför läggdags och internetanvändning nattetid. LÄS MER

 4. 4. Fungerar begränsningar i sovtid för patienter som genomgår kognitiv beteendeterapi mot insomni som exponering mot oro att sova för lite? : En kvantitativ studie på patienter som genomgår internetbehandling mot insomni.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Philip Larsson; Peter Landbris; [2018]
  Nyckelord :Internet-based Cognitive Behavioral Therapy; ICBT; CBT; Sleep restriction; Sleep compression; Insomnia; Exposure; Worry; Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi; KBT-i; KBT; Sömnrestriktion; Sömnkomprimering; Insomni; Exponering; Oro.;

  Sammanfattning : Sömnsvårigheter inklusive insomni är ett utbrett problem för stora delar av befolkningen. Personer med insomni tenderar att oroa sig över sin sömn och har dysfunktionella antaganden kring sömnbristens konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Filterbubblor eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig att älska mitt flöde : En kvalitativ studie om unga människors förhållningssätt till filterbubblor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Högberg; Peter Kilic; Philip Larsson; [2018]
  Nyckelord :filter bubble; personalization; selective exposure; democracy; new media; Filterbubbla; personalisering; selektiv exponering; demokrati; sociala medier;

  Sammanfattning : Filterbubblor är för många fortfarande en relativt okänd process som ändå pågåroavbrutet när vi använder exempelvis sociala medier. Uppsatsen söker att undersökaunga människors vanor på sociala medier, om de känner att de begränsas, deras kunskapi ämnet filterbubblor och dess kopplingar till begränsningar genom personalisering, ochdemokrati. LÄS MER