Sökning: "Philip Tåhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Tåhlin.

  1. 1. Det allmännas ansvar vid överträdelser av 1 kap. regeringsformen : Ett offentligrättsligt perspektiv på grundlagsöverträdelser

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Philip Tåhlin; [2022]
    Nyckelord :statsrätt; konstitutionell rätt; grundlag; regeringsformen; RF; 1 kap. RF; grundlagsskadestånd; grundlagsöverträdelser; Europakonventionen; EKMR; utkrävbarhet;

    Sammanfattning : Public liability regarding violations of the European Convention on HumanRights (ECHR) in Sweden is a given fact; member states, including Sweden, responsiblefor such violations are liable to compensate the individuals whoserights have been violated. Since 2014, a right to compensation for certain stateviolations of the second chapter – the human rights chapter – in the Instrumentof Government (1974:152), one of Sweden’s constitutional laws, has been establishedin case law. LÄS MER