Sökning: "Phillips curve"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Phillips curve.

 1. 1. Oil Shocks and the Russian Economy: Inflation Perspective

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Elena Akhmedova; [2022]
  Nyckelord :oil shocks; oil exporters; economic policy; Russia; time varying parameters;

  Sammanfattning : This paper aims to assess the effect of oil shocks on the Russian econ- omy, focusing on but not limited to inflation, throughout 2000-2019, with the following main points with respect to economic policy: switching to in- flation targeting in 2014 and undergoing several iterations of the fiscal rule. The paper focuses on estimating a Bayesian time-varying parameter VAR model, additionally calculating the oil price pass through to inflation using the Phillips curve approach and modelling impulse responses to oil shocks us- ing non-Bayesian vector autoregressions. LÄS MER

 2. 2. Är oljepriser en drivande faktor för inflation? : En analys av oljeprisets effekt på inflation i Tyskland under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ruby Alkassam; Rebecca Hård; [2022]
  Nyckelord :Inflation; Oil Prices; Germany; Phillips curve; Keynesian Phillips curve.; Inflation; Oljepriser; Tyskland; Phillipskurvan; Keynesiansk Phillipskurva.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker effekten av oljepriser på inflation i Tyskland under 2000-talet. Under denna tid har många viktiga makroekonomiska händelser ägt rum och oljepriser har fluktuerat. Tyskland har valts att undersökas eftersom det är en stor europeisk ekonomi som är beroende av energiimport. LÄS MER

 3. 3. Globaliseringens effekt på inflationen : En fallstudie om mindre ekonomier inom OECD är känsligare förglobala faktorer än större ekonomier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Ricky Backman; Emelie Berg; [2022]
  Nyckelord :Inflation; globalisering; makroekonomi; Phillipskurvan; arbetslöshet; penningpolitik; handel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att försöka skapa en utökad förståelse för hur känsligt ett landsinflation är för globala faktorer i förhållande till storleken på dess ekonomi samt ifrågasättaden traditionella Phillipskurvans teori. Fallstudien grundar sig i en kvalitativ metod i form avinsamling och analys av tidigare forskning och en ekonometrisk modellstudie för attanalysera hur utvalda variabler påverkar inflationen. LÄS MER

 4. 4. Unemployment Disparities in Southern Africa : Empirical Evidence from Southern African Development Community Member States

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Atusaye Zgambo; [2022]
  Nyckelord :Unemployment rate; Southern Africa; SADC; SACU; panel data;

  Sammanfattning : The unemployment rate is one of the most important indicators of economic growth. Reducing unemployment is crucial to ensuring inclusive growth in a country. This paper analyses the relationship between the unemployment rate and other macroeconomic variables in the Southern African Development Community (SADC). LÄS MER

 5. 5. Georgian Environmental Kuznets Curve: An Appropriate Estimation.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Farahim Suleymanli; [2022]
  Nyckelord :Environmental Kuznets Curve; integrated processes; Planetary Boundary; Environmental Degradation Index; Business and Economics;

  Sammanfattning : Empirical EKC literature has conceptual flaws that arise due to the inclusion of polynomials and cointegrating relationships of powers of integrated processes. Additionally, previous studies focused on a narrow nexus between environmental degradation and economic growth that yield only a partial EKC. LÄS MER