Sökning: "Philosophy and Religion"

Visar resultat 21 - 25 av 474 uppsatser innehållade orden Philosophy and Religion.

 1. 21. Döden på Tomhetens Fält : Döden, Intet och det Absoluta hos Nishitani Keiji och Nishida Kitarō

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Theodor Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :Nishida; Nishitani; death; nothingness; nihility; sunyata; emptiness; nondualism; contradictory identity; philosophy of religion; buddhism; zen; kyoto school; Nishida; Nishitani; döden; intet; negativitet; sunyata; tomhet; ickedualism; motsatsernas identitet; religionsfilosofi; buddhism; zen; kyotoskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the role played by death in the philosophy of Nishitani Keiji, through the nondual logic of contradictory identity developed by his teacher and founder of the Kyotoschool of philosophy, Nishida Kitarō. I explore Nishitani’s understanding of how Nothingness, nihility, through our awareness of death penetrates and nullifies existence itself, how the irreality of all being comes to the fore to make being itself unreal. LÄS MER

 2. 22. Nåd, skillnad, universalitet - teologiska och filosofiska perspektiv på nåden som resurs för en situationsbunden etik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Susanne Forsström Fäldt; [2018]
  Nyckelord :nåd; nådeteologi; universalism; skillnad; etik; situationsetik; eskatologi; protestantism; Serene Jones; Alain Badiou; Jaques Derrida; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is motivated by three parallel discussions; the popular Lutheran rhetoric in placing law against grace, the discussion in contemporary moral philosophy where a neutral perspective on ethical assessments is assumed, and a recent Swedish case and public debate in which a minority group's need for bodily integrity was breached with reference to universal principles. These discussions intersect in the issue of how universal principles are to be weighed against the needs of particulate people in certain situations. LÄS MER

 3. 23. Konfessionella friskolor och religionsfrihetens ramar inom skolväsendet : en argumentationsanalys av den mediala debatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Lennhammer Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; human rights; faith based schools; freedom of religion; child rights; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In March 2018 the Swedish social democratic party’s ministers Anna Ekström and Ardalan Shekarabi announced that one of their election promises is to forbid faith based schools. The motivation being that schools in Sweden should be based on unbiased knowledge and equivalence, and that the child has the right to form its own opinions regarding its religion. LÄS MER

 4. 24. Genus och djävulskap - En studie kring genusskapade i Sveriges naturmytiska balladtradition under 1600- och 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :genus; naturväsen; respektabilitet; svenska medeltida ballader; religionshistoria; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar skapandet, samt upprätthållandet utav de normer kring manlighet och kvinnlighet, satta av kyrka och stat, som präglar den svenska naturmytiska balladtraditionen under 1600- och 1700-talet. Utöver fokus på manlighet- och kvinnlighetsskapande i svensk naturmytisk balladtradition granskas även kyrkans syn på sexuella möten med naturväsen och huruvida dessa normerande åsikter återspeglas i de naturmytiska balladerna. LÄS MER

 5. 25. Samtal kring en gammal tysk lära: En studie av tro och gärningar hos Theologia Germanica och Martin Luther i ekumenikens tecken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Eric Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Luther; Theologia Germanica; faith and deeds; ecumenics; Lutheranism; On the Freedom of a Christian; Treatise on Good Works; tro och gärningar; ekumenik; Om en kristen människas frihet; Om goda gärningar; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate if the Lutheran heritage, represented by a comparison between early Lutheran writings and Luther’s source of inspiration Theologia Germanica, can provide a starting point for potentially unifying dialogues within Christian circles. The background of this pursuit of unity is the ecumenical problem of the seemingly opposite views of how faith and deeds relate to each other in the life of a Christian that can be found within the Lutheran tradition, and between Lutheranism and other Christian traditions. LÄS MER