Sökning: "Phonics"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Phonics.

 1. 1. Hur hittar man språket i förskoleklass?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Theander Lindskog; Monika Majewska Mroczkowska; [2020]
  Nyckelord :analytiskt synsätt; kartläggning; phonics; språkutveckling; syntetiskt synsätt; tidiga insatser; whole language; Hitta språket;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka Skolverkets kartläggningsmaterial “Hitta språket” som från och med höstterminen 2019 är obligatoriskt i förskoleklassen. Vi ville undersöka hur materialet var uppbyggt och vilka skriftspråkliga aktiviteter som var synliga, hur lärare beskrev sitt arbete med kartläggningsmaterialet, på vilket sätt kartläggningen bidrog till tidiga insatser, samt vilka för- respektive nackdelar lärare upplevde med kartläggningsmaterialet i relation till elevernas läs- och skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Läsinlärning för elever med svenska som andraspråk : En kvalitativ studie om hur fyra verksamma lärare arbetar för att utveckla och främja läsinlärning hos elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Taylor-Anne Conyer; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärning; svenska som andraspråk; modersmål; undervisning för elever med svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how four teachers in grades 1–3 describe how they organize teaching to develop reading development inbilingual students' reading acquisition. Based on the aim, two following research questions were concretized: How do four active teachers adapt teaching for students with Swedish as a second language to develop reading acquisition and reading development? What methods do the teachers suggest using in teaching to stimulate and advocate for students with another mother tongue than Swedish? The study is based on a qualitative method and the collection of material is made with semi structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Läsinlärning i årskurs 1 : En kvalitativ undersökning om lärares syn på läsinlärningsmetoder och läsundervisnin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Anna Matilda Ziemke; [2019]
  Nyckelord :Phonics; whole language; literacy learning; literacy learning methods; teaching in literacy learning; Läsinlärning; läsinlärningsmetoder; läsundervisning; phonics; whole language;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärares syn på sitt arbete med läsundervisning i årskurs 1. Syftet besvaras genom frågeställningarna: Hur uppger lärarna att de genomför läsundervisning? Vilka läsinlärningsmetoder uppger lärarna att de använder i undervisningen? Hur beskriver lärarna sin betydelse för elevers läsinlärning? Studien har en sociokulturell ansats och speglar således Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Spela för att läsa! En studie om GraphoLearns effekter på avkodningsförmåga hos barn i åldrarna 6 till 7 år

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Louise Pettersson; Sara Roos; [2019]
  Nyckelord :avkodning; phonics; intervention; GraphoLearn; MR; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med studien var att undersöka den phonicsbaserade lärappen GraphoLearns effekter på avkodningsförmågan hos svensktalande barn i tidig läsutveckling. Sekundärt var syftet att undersöka huruvida träning med GraphoLearn kan påverka hjärnstruktur. LÄS MER

 5. 5. Utifrån vilka perspektiv utgårlärares/förskollärares arbetemed förberedande läsinlärning iförskoleklass? : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marie Susanne Järvi; Boel Staffansson; [2019]
  Nyckelord :Förberedande läsinlärning; Förskoleklass; Induktiv; Kvalitativ; Tematisk Analys TA ; Phonics; Whole Language; A Balanced Approach; Svaga läsare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER