Sökning: "Phonological"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Phonological.

 1. 1. Naïve listeners’ perceptual learning of Chinese tones: The influence of L1 background in prosody and the effect of an auditory-image (AI) training paradigm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Lili Wen; [2019]
  Nyckelord :Tone perception; Tone acquisition; Mandarin 声调感知; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The present perceptual learning study was conducted in an attempt to investigate to which extent naïve listeners’ L1 prosodic background affected their learning performance of a lexical tone language and whether an auditory-image (AI) training paradigm curtailed the online-learning process of lexical tones. Thirty-three Mandarin-naïve Swedish-native listeners (NS listeners) and 33 Mandarin-naïve English-native listeners (NE listeners) participated in a behaviour experiment designed to answer the question of whether native listeners of a pitch accent language (NS listeners) had an advantage over native listeners of a non-tonal non-pitch-accent language (NE listeners) in learning to perceive tones in Mandarin Chinese (MC). LÄS MER

 2. 2. Listening Difficulties in children with Developmental Phonological Disorder : A survey of parents' perception of their children's listening abilities.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ellika Forsberg; Lotta Ohtamaa; [2019]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; DLD; Developmental Phonological Disorder; DPD; ECLiPS; listening difficulties.;

  Sammanfattning : Background/Aim: The British questionnaire ECLiPS (Evaluation of Children’s Listening and Processing Skills; Barry & Moore, 2015) aims to profile listening difficulties in children. The questionnaire consists of 38 statements, divided into five subscales, and a short survey with six questions about general health. LÄS MER

 3. 3. Barns tidiga läs- och skrivundervisning : Med hjälp av Bornholmsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Tania Jarlstam; [2018]
  Nyckelord :Bornholm model; Bornholm; linguistic awareness; phonological awareness; theoretical perspective.; Bornholmsmodellen; Bornholm; språklig medvetenhet; fonologisk medvetenhet; teoretiska perspektiv;

  Sammanfattning : Många förskoleklasser är ålagda att arbeta med Bornholmsmodellen för att öka den språkliga medvetenheten hos barnen. Forskning visar på att ett tidigt arbete med barns språkliga medvetenhet innan läsinlärningens start har stor betydelse för barns läsinlärning. LÄS MER

 4. 4. Undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling : Lärares uppfattningar om undervisningsmetoder i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :late language development; language impairment; scaffolding; practice; teaching methods; elementary school; försenad språkutveckling; språkstörning; scaffolding; undervisning; undervisningsmetoder; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera några lärares uppfattningar när det gäller undervisningsmetoder och åtgärder för elever med språkstörning eller försenad språkutveckling i grundskolans tidigare år, samt när och hur elevernas språkliga svårigheter visar sig i undervisningssituationen. Metoden för insamlingen av empiriskt material är kvalitativa intervjuer med fyra lärare i grundskolans tidigare år. LÄS MER

 5. 5. Adversativa och deskriptiva betydelserelationer i svenskt teckenspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Josefin Bark; [2018]
  Nyckelord :sign language; adversative semantic relations; descriptive semantic relations; teckenspråk; adversativa betydelserelationer; deskriptiva betydelserelationer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur adversativa och deskriptiva betydelserelation markeras i satser och hur manuella och icke manuella signaler används för att markera dess betydelserelationer i det svenska teckenspråket. Olika områden i denna studie belyses för att de har betydelse för markering av adversativa och deskriptiva betydelserelationer och kan påverka för hur vi markerar tecken och icke-manuella signaler i teckenspråkssatser: teckenrummet, icke manuella signaler och ordföljd som kan variera. LÄS MER