Sökning: "Phosphorous removal"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Phosphorous removal.

 1. 1. Phosphorous Precipitation in Source Separated Greywater for Direct Environmental Release.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ashley Hall; [2022]
  Nyckelord :water; wastewater; source separation; greywater; phosphorous; precipitation; utfällning; Chemical Engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As our understanding of the impact humans have on the environment changes, so too do the mitigation strategies we employ to prevent it. One major source of anthropogenic pollution is wastewater effluent. LÄS MER

 2. 2. Satsvisa laboratorieförsök för utvärdering av kolkällor i denitrifikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Lisa Tejde; [2022]
  Nyckelord :external carbon source; biological nitrogen removal; denitrification; chemical oxygen demand COD ; step-feed biological nitrogen removal; ethanol; methanol; Brenntaplus VP1; industrial waste products; denitrification batch activity tests; extern kolkälla; biologisk kväverening; denitrifikation; kemisk syreförbrukning COD ; kaskadkväverening; etanol; metanol; Brenntaplus VP1; industriella restprodukter; satsvisa laboratorieförsök;

  Sammanfattning : I takt med att Uppsala växer behöver kapaciteten för avloppsvattenrening på Kungsängsverket byggas ut. För att möta en framtida ökad belastning bedömer Uppsala Vatten & Avfall AB att en kolkälla kommer behöva tillsättas i den biologiska kvävereningen för att effektivisera den heterotrofa denitrifikationen på Kungsängsverket, som idag sker utan tillsats av kolkälla. LÄS MER

 3. 3. The role of agricultural drainage in controlling the effectiveness of two-stage ditches in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Neerajaa Nagarajan; [2021]
  Nyckelord :Subsurface drainage; Absorbance flourescence spectroscopy; Suspended sediments; NO3N; NH4N; PO4P; TP values; DOM indices;

  Sammanfattning : Increased agricultural activities are causing eutrophication in downstream water bodies. To mitigate nutrient leaching from cropland, various in-field and edge-of-field practices have been implemented. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av djup och fosfors tillgänglighet på konstruerade våtmarkers förmåga att avskilja kväve

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Selma Kojic; [2020]
  Nyckelord :constructed wetland; nitrogen removal; phosphorous; eutrophication; agricultural runoff; experimentell våtmark; kväveborttagning; fosfor; övergödning; jordbruksavrinning;

  Sammanfattning : Eutrophication is an expanding issue due to the increase of human-induced nitrogen leakage from agriculture. Eutrophication can lead to severe environmental problems such as exaggerated algal bloom and oxygen deprivation in water courses. One approach to clear away nitrogen is to use constructed wetlands. LÄS MER

 5. 5. An evaluation of the treatment performance of a ten year old stormwater biofilter in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Eklund; [2020]
  Nyckelord :Biofilter; Water Quality; heavy Metals; Nutrients; Stormwater Treatment; Sweden; Tyresö; Biofilter; Vattenkvalitet; Tungmetaller; Näringsämnen; Dagvattenrening; Sverige; Tyresö;

  Sammanfattning : Urban runoff may be contaminated with, for example, metals, nutrients and sediment. Generally, such runoff enters waterways and oceans without any type of treatment. Bioretention systems can be used to protect the aquatic environment since one of their main objectives is to remove pollutants from stormwater. LÄS MER