Sökning: "Physical activity on prescription PaP"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Physical activity on prescription PaP.

 1. 1. Läkarstudenters kunskap om och inställning till den svenska FaR-metoden

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Josefin Grönfeldt; Hannah Helin; [2022]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; PAP; medical students; Fysisk aktivitet på recept; FaR; läkarstudenter; läkarutbildning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka kunskapsläget gällande arbetsmetoden Fysisk aktivitet på recept bland läkarstudenter vid svenska universitet. Därtill var syftet att undersöka läkarstudenters inställning till Fysisk aktivitet på recept. LÄS MER

 2. 2. Samtal om fysisk aktivitet och FaR – distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Edith Schwarz; Josefina Vikberg; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; Physical activity on prescription; District Nurse; Directive Counseling; Primary Health Care; Fysisk aktivitet; Fysisk aktivitet på recept; Patientmöte; Distriktssköterska; Rådgivande samtal; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våra levnadsvanor har en stor inverkan på vårt hälsotillstånd och regelbunden fysisk aktivitet verkar positivt på flertalet av kroppens organ. Den svenska metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR, togs fram för 20 år sedan och används inom svensk hälso- och sjukvård för att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Förskrivning och uppföljning av Fysisk aktivitet på recept inom primärvården i Region Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Antonia Nygård; Fabian Åstrand; [2021]
  Nyckelord :PAP; health; health care; prevention; public health; FaR; hälsa; sjukvård; prevention; folkhälsa;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion: Fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan och bidrar även till primär och sekundär prevention av flera olika sjukdomar. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en individanpassad metod som innebär förskrivning av fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med depression och ångestsyndrom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marielle Päärni; Matilda Mårdh; [2021]
  Nyckelord :Anxiety disorder; Depression; Experience; Nursing; Physical activity; Depression; Fysisk aktivitet; Omvårdnad; Upplevelser; Ångestsyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Depression och ångestsyndrom är idag ett växande folkhälsoproblem där psykofarmaka är den vanligaste behandlingen med vanliga biverkningar som trötthet och dålig sömn. Fysisk aktivitet är något som visat sig ha många hälsofördelar och fungerar bra som kompletterande behandling till psykofarmaka. LÄS MER

 5. 5. Synen bland vårdpersonal på fysisk aktivitet på recept (FaR) för personer som lider av psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marija Mocan Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet på recept; Psykisk ohälsa; Synen bland vårdpersonal; Träning.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka synen bland vårdpersonal på fysisk aktivitet på recept (FaR) för personer med psykisk ohälsa, samt upplevda hinder vid implementeringen av FaR. Frågeställningar Vilka upplevda hinder finns bland vårdpersonal som motverkar dem från att ordinera FaR till personer med psykisk ohälsa? Hur ser vårdpersonalens kunskap ut inom fysisk aktivitet och dess effekt på psykisk ohälsa? Vad har vårdpersonalen för inställning till och erfarenhet av FaR och är det en arbetsmetod som de har för vana vid att använda som behandling till personer med olika slags psykologiska besvär? Metod Studien är en intervjustudie gjord utifrån en kvalitativ metod där datan analyserades utefter en deduktiv innehållsanalys. LÄS MER