Sökning: "Pia Dunér"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pia Dunér.

 1. 1. Design for all - ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Pia Dunér; [2014]
  Nyckelord :Design for all; Disability studies; Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Dunér, Pia (2014) ”Design for all” – ett perspektiv på inkluderingsbegreppet (“Design for all” - A perspective on the concept of inclusion) Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola Problemområde Begreppet ”Design for all” kommer från forskningsfältet ”disability studies” och bygger på en förändring i synsättet hos de som arbetar med personer i behov av särskilt stöd, för att dessa personer ska ses som subjekt med rättigheter och möjlighet till delaktighet, och inte som objekt. Teorin fokuserar inte bara på individer med funktionshinder utan involverar alla individer som är i svårigheter utifrån exempelvis etnicitet, social klass och kön. LÄS MER

 2. 2. Uppfylls målen vad det gäller flerspråkighet i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Dunér; Lisa Schumacher; [2012]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; modersmål; modersmålsstöd; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att få en bild av arbetet med flerspråkighet och mångfald inom förskolan samt hur pedagogerna arbetar med läroplansmålen kring detta. Vi ville dessutom undersöka utvecklingsbehoven i relation till dess betydelse ur individ, grupp och organisationsperspektiv. LÄS MER