Sökning: "Pia Fält"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Pia Fält.

 1. 1. Från Ondskan till Doktor Glas : En studie i hur lärare motiverar litteraturval och en undersökning i vilka böcker som använts i undervisningen på högstadie- och gymnasienivå under 2016-2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Pia Fält; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vägen till läraryrket i ett nytt land

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Susanne Eklöf Brunnander; Pia Hagrenius; [2015]
  Nyckelord :Bristyrken; Brytpunkter; lärare; ULV; Upplevelser;

  Sammanfattning : När man som utrikes född akademiker kommer till Sverige är det lätt att hamna i en migrationsprocess som kan ta lång tid. Det immigrerar individer till Sverige med en akademisk examen i bagaget samtidigt som Sverige lider brist på vissa akademiska yrkesgrupper. LÄS MER

 3. 3. Interactions between some plant-parasitic nematodes and Rhizoctonia solani in potato fields

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Pia Björsell; [2015]
  Nyckelord :Rhizoctonia solani; Pratylenchus; Trichodoridae; Globodera; synergistic interactions; disease complex; Solanum tuberosum; spatial distribution; stem canker;

  Sammanfattning : The pathogenic fungus Rhizoctonia solani causes major economic losses for potato producers in Sweden. The producers, as well as advisors, have reported possible increases in severity of R. solani when free-living plant parasitic nematodes are present and active. LÄS MER

 4. 4. Aspekter som påverkar sjuksköterskors ledarskap som är verksamma inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pia Schörling; [2014]
  Nyckelord :Clinical leadership; Leadership; Nursing team; Psychiatric nurs*; Caritative leadership; Kliniskt ledarskap; Ledarskap; Psykiatriskt omvårdnadsteam; Psykiatriska sjukskötersk*; Caritativt ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrisk vård samverkar olika sorters team där sjuksköterskors ledarskap påverkas/påverkar olika grupprocesser. Specialistsjuksköterskor, inriktning psykiatrisk vård har ett ansvar medan sjuksköterskor på grundnivå utför ledarskapet utifrån deras vilja och förmåga. LÄS MER

 5. 5. "Idrottsämnet har ramlat ned i sitt eget dike" : Gymnasierektorers upplevda förutsättningar för likvärdig och rättsäker betygssättning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Pia Ekblad; [2014]
  Nyckelord :Rättsäker och likvärdig bedömning; nyinstitutionell teori; rektorer; nationella prov; idrott och hälsa.;

  Sammanfattning :   Syftet med studien är att undersöka rektorers syn på likvärdig bedömning och rättsäkra betyg och sitt uppdrag att skapa förutsättningar för likvärdig bedömning och rättssäkra betyg generellt och specifikt i idrott och hälsa. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med rektorer som arbetar på olika gymnasieskolor. LÄS MER