Sökning: "Pia Fundeborg Hellquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pia Fundeborg Hellquist.

  1. 1. Motivation hos studenter : En kvantitativ undersökning om inre och yttre motivation hos studenter vid Uppsala universitet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Pia Fundeborg Hellquist; Frida Nilsson; [2016]
    Nyckelord :studies; student; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; background factors; studier; student; inre motivation; yttre motivation; bakgrundsfaktorer;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förekomsten av olika typer av motivation till studier hos studenter vid Uppsala universitet, vilket mynnade ut i två frågeställningar som är följande: Vad motiverar studenter till sina studier och framkommer det någon skillnad i motivationen gällande yttre och inre faktorer? och Förekommer det en skillnad på motivationen beroende på bakgrundsfaktorerna kön och ålder? För att angripa detta problemområde använde vi oss av en kvantitativ metodansats i form av en enkätinsamling. Vi tillämpade ett bekvämlighetsurval genom att dela ut enkäten på offentliga utrymmen vid Uppsala universitet, vilket resulterade i 70 stycken enkätsvar. LÄS MER