Sökning: "Pia Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Pia Gustafsson.

 1. 1. Biblioterapeutiskt arbetssätt som tänkbart specialpedagogiskt verktyg : En litteraturstudie vilken undersöker korrelationen mellan biblioterapeutiskt arbetssätt,välmående och självbild som ett sätt att utveckla elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :biblioterapi; biblioterapeutiskt arbetssätt; elevhälsa; expressivt skrivande; lärande; Pennebaker; psykisk hälsa; relationellt perspektiv; salutogent perspektiv; självbild; specialpedagogisk kompetens; välmående;

  Sammanfattning : Syftet och frågeställningarna utgår från ett nuläge där Skolverket gått ut med information om skolans sjunkande resultat samt det faktum att hälsa och lärande är faktorer som påverkar varandra. Svensk forskning har i nuläget i väldigt liten utsträckning knutit samman skola, lärande och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Optimering av försörjningskedja av frysboxar

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Alexandra Maria-Pia Madeleine de Sá Gustafsson; Georgios Delifotis; [2019]
  Nyckelord :Optimization; networkflowproblem; dynamic programming; simplex; dynamic programming; supply chain; industry; Optimering; systemteknik; nätverksflödesproblem; simplex; dynamisk programmering; industri; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Dometic är ett stort industribolag som tillverkar lösningar främst för mobila hem. Fem procent av bolagets omsättning utgörs av en typ av kylbox, så kallad TE-box. TE-boxar består av kropp och ett lock där kylteknologin finns. LÄS MER

 3. 3. Naming A World of Things – An investigation of the development of noun phrases in written expository discourse, from adolescents to expert writers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Pia Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :later syntactic development; writing expertise; noun phrase lexicality; noun phrase length; noun phrase complexity; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : One component in writing development is a more efficient use of syntactic tools. Later syntactic development, specifically that of the noun phrase, is an understudied area, notably so for Swedish. LÄS MER

 4. 4. Proportionalitetsbedömningen av nationella inkomstskatteregler - en analys av rättsutvecklingen i EU-domstolens praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pia Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; rule of reason; proportionalitet; SIAT; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En medlemsstats nationella inkomstskatteregel som hindrar eller inskränker EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet kan anses vara rättfärdigad om den uppfyller vissa kriterier. Det centrala i denna uppsats är den bedömning som EU-domstolen gör för att avgöra huruvida regeln är rättfärdigad eller ej. LÄS MER

 5. 5. Faktorer för att upprätthålla psykosocial hälsa : -en studie utifrån socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Gustafsson; Pia Lindgren; [2013]
  Nyckelord :psychosocial health; entirety; work; leisure time; social worker; Sense of coherence SOC ; psykosocial hälsa; helhet; arbete; fritid; socialarbetare; Känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Research on psychosocial health in social work isn't developed enough. Instead, there's much more research on psychosocial unhealth. What about social workers, the unhealth is often related to the situation at work and the work environment. LÄS MER