Sökning: "Pia Hållsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pia Hållsten.

  1. 1. Återkoppling till elever i deras användande av datorn som skrivverktyg : En kvalitativ studie av speciallärares erfarenheter kring återkoppling.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Pia Hållsten; [2015]
    Nyckelord :Feedback; writing practices; computers in education; digital writing; special education teachers; Återkoppling; språkutvecklande arbetssätt; datorn som skrivverktyg; digitalt skrivande; speciallärare;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om speciallärares erfarenheter av språkutvecklande arbete i skolan, med fokus på återkoppling till elever när datorn som skrivverktyg används.Studien baseras på en intervjuundersökning av tio speciallärare. LÄS MER