Sökning: "Pia Martikainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pia Martikainen.

  1. 1. Rangordningens inverkan på beteendet hos nötkreatur (Bos taurus) och dess konsekvenser för djurtillsynen

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Pia Martikainen; [2006]
    Nyckelord :flyktavstånd; rangordning; lågrankade; högrankade; nötkreatur; extensivt; utegångsdjur; tillsyn;

    Sammanfattning : Extensively kept animals for meat production have the right to live in a good environment. Cattle (Bos Taurus) as social animals live in small herds in the wild. When holding animals extensively new problems have arisen regarding human – animal interactions. LÄS MER