Sökning: "Pia Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Pia Nilsson.

 1. 1. Klotter 4-ever. En språkvetenskaplig analys av klotter på Hisingen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pia Nilsson; [2019-02-05]
  Nyckelord :klotter; graffiti; sociolingvistik; typografi; Sprachtheorie;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att dokumentera klotter på utvalda platser på Hisingen, undersöka vilka mönster som finns i materialet och att genom språkvetenskapliga analyser och jämförelser med andra klottersammanställningar avgöra vad dessa mönster kan säga om samhället år 2018. Metoden för insamling av material är fotografering av klotter på specifika platser och analysmetod är kategorisering och uppdelning av det fotograferade materialet som därefter kopplas till teori. LÄS MER

 2. 2. Strategiska beslut bakom reshoring : en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Nilsson; Gustav Andersson; Christian Persson; [2019]
  Nyckelord :Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategy; Strategic decisions; Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategi; Strategiska beslut;

  Sammanfattning : Titel: Strategiska beslut bakom reshoring- en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut Författare: Simon Nilsson, Christian Persson och Gustav Andersson Handledare: Natalia Semenova Examinator: Pia Nylinder   Bakgrund och problem Svenska företag har flyttat sin produktion till låglöneländer under många år. Under de senaste åren har det däremot blivit vanligare att företag flyttar tillbaka sin produktion till Sverige igen. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas delaktighet : En intervjuundersökning med anhöriga till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och handläggare inom socialpsykiatrin

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Pia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Anhöriga; Anhörigstöd; Psykisk funktionsnedsättning; Delaktighet; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att analysera anhörigas delaktighet och inflytande i samband med utredning, planering och genomförande av insatser av socialtjänsten till närstående vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Materialet som ligger till grund för studiens resultat var 17 semistrukturerade intervjuer med anhöriga till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och handläggare inom socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Rörläggarslang. Både skämt och allvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Pia Nilsson; [2018-11-15]
  Nyckelord :slang; sociolingvistik; förtäckt prestige; tabu; manlighet;

  Sammanfattning : Syfte:Att upprätta en ordlista med rörläggarslang och därefter undersöka slangbildningens mönster och idéinnehåll.Teori:Analysen av ordlistan gjordes ur ett sociolingvistiskt perspektiv med hjälp av teorierna om förtäckt prestige och tabu.Metod:Ordlistan skapades genom att efterlysta ord via en sluten hantverkargrupp på Facebook. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av rådgivande telefonsamtal på hälsocentral – telefonsjuksköterskors och vårdsökandes perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pia Krutrök; Victoria Olovsson Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Telephone nursing; Telephone nurse; Care-seekers; Person-centered care; primary care.; Telefonrådgivning; telefonsjuksköterska; vårdsökande; personcentrerad vård; hälsocentral; bemötande; kvalitativ innehållsanalys; bemötande.;

  Sammanfattning : Telefonrådgivning har ersatt en stor del av traditionella vårdbesök, nationellt och internationellt. Tillgängligheten och enkelheten gör det till en uppskattad funktion av vårdsökande. LÄS MER