Sökning: "Pia Sandgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pia Sandgren.

  1. 1. Ursprung: okänt : Virkningens utveckling i Sverige fram till 1900-talet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Pia Sandgren; [2009]
    Nyckelord :crochet; textile history; virkning; textil historia;

    Sammanfattning : Detta arbete har två syften. Det ena syftet är att beskriva virkningens utveckling i Sverige från de först kända föremålen fram till 1900-talets början. Det andra syftet är att initiera forskning inom den textila tekniken virkning. Med utgångspunkt i dessa syften har jag arbetat utifrån följande problemformuleringar. LÄS MER