Sökning: "Piaget"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Piaget.

 1. 1. Språkpraktik En snabbare väg till svenskan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annette Skoglund; [2019-01-23]
  Nyckelord :språkpraktik; undervisning i svenska för invandrare sfi ; vardagssvenska; språkinlärning;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie har som syfte att undersöka några studerandes uppfattningar om sin språkpraktik i kombination med undervisning i svenska för invandrare (sfi). Frågeställningarna gäller om de studerande har upplevt att språkkunskaperna förbättrats efter språkpraktiken, och i så fall hur, om språket på undervisning i svenska för invandrare skiljer sig jämfört med språket på praktikplatsen, samt hur en bra språkinlärning kan utformas där språkpraktik integreras med undervisning i svenska för invandrare. LÄS MER

 2. 2. Fritidslärarens syn på brädspel som ett verktyg för kunskapsbildning : en kvalitativ studie om lärares perception av brädspel som pedagogiskt redskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Joakim Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Board game; leisure; curriculum; artefact; Vygotskij; Piaget; educational tool; Brädspel; Fritidshem; Vygotskij; Piaget; Artefakt; Pedagogiskt; Redskap;

  Sammanfattning : Vygotskijs teorier talade mycket om barns utveckling i leken. Jag har valt att byta ut begreppet “lek” mot “spel”, mer specifikt brädspel, i den kontexten. Med brädspel kan eleverna ta åt sig av teoretiska kunskaper på ett praktiskt sätt. LÄS MER

 3. 3. De fem sinnena i fokus när barn utforskar : Fyra förskollärarens tankar kring de fem sinnenas betydelse när barns utforskar sin förskolemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anette Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to obtain more knowledge about pre-school teachers thoughts about the stimulation of childrens five senses when exploring the preschool enviroment and how it looks when practiced at the preschool. This study is based on semiconstructed interviews of four preschool teachers. LÄS MER

 4. 4. ”Stillasittande barn - finns det?” - En studie om barns rörelsemönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Höglund Dessfelt; Marina Larsson; [2019]
  Nyckelord :begränsning; främjande; fysisk aktivitet; lärande; normer; Piaget; preoerationella stadiet; rörelse;

  Sammanfattning : Vi är två förskollärarstudenter som utfört en studie med syfte att synliggöra hur förskolans normer och regler kan begränsa alternativt främja barns rörelsebehov inomhus. Tidigare forskning visar att en aktiv livsstil har en god inverkan på hälsan och att rörelser påverkar den kognitiva utvecklingen positivt. LÄS MER

 5. 5. Leken som pedagogiskt redskap : En studie om lekens roll i undervisningen från förskoleklass till åk 1-2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Lek; Utveckling; Grundlärare; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lekens utsträckning i undervisningen från förskoleklass till åk 1–2. Studien är kvalitativ. Metoden som används är intervjuer med sex lärare, detta för att undersöka en enskild grupp lärares subjektiva tankar och åsikter. För att undersöka studiens syfte har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER