Sökning: "Pierre Öberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pierre Öberg.

 1. 1. Vilka väljer vad och varför? : En kvantitativ studie om deltagandet i det fria skolvalet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Patrik Bond; Nils Öberg; [2015]
  Nyckelord :Det fria skolvalet; Sociala strukturer; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : I Sverige är föräldrar och elever sedan början på nittiotalet fria att själva välja vilken skola de vill. I vilken utsträckning det fria skolvalet utnyttjas skiljer sig emellertid mellan olika samhällsgrupper. LÄS MER

 2. 2. "Feedback är väl det som gör ämnet roligt på något sätt" : En studie om lärares och elevers uppfattningar om påverkan av feedback

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Öberg; Pierre Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :idrott och hälsa; feedback; feedback effekter;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarDenna studie syftar till att undersöka vilket syfte lärare i idrott och hälsa har med olika typer av feedback. Studien ämnar även undersöka hur elever uppfattar att de påverkas av lärargiven feedback samt undersöka om de olika formerna av feedback tas emot olika beroende på om eleven är kille eller tjej. LÄS MER

 3. 3. "Vad är problemet? Det finns inget problem" : En studie om simundervisning på mångkulturella skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Seger; Marie-Therese Öberg; [2012]
  Nyckelord :Simning; skola; mångkultur;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att fördjupa kunskaper om vilka strategier lärare och rektorer arbetandes i fyra mångkulturella skolor använder för att inte diskriminera elever som tillerkänner sig religionen islam. Vi har arbetat utifrån följande frågeställningar: Hur ser lärare och rektorer på simundervisningens betydelse i skolan? Hur arbetar skolorna med elever som inte uppnår målet i momentet simning i idrott och hälsa? Hur upplever lärarna och rektorerna elevers och föräldrarnas inställning till ämnet simning? Svaren har analyserats utifrån ett kultursociologiskt perspektiv med särskilt fokus på hur majoritetskulturens normer möter minoritetsnormer, i synnerhet när det gäller trosfrågor. LÄS MER