Sökning: "Pierre Alfredsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pierre Alfredsson.

  1. 1. Styrelsens könsfördelning och dess effekt på företagets hållbarhetsprestation : en kvantitativ studie om förhållandet mellan BGD och CSP hos europeiska bolag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Pierre Alfredsson; Linnéa Wikström; [2019]
    Nyckelord :CSR; sustainability; CSP; BGD; one-tier board system; two-tier board system; board diversity; gender diversity; female directors; CSR; hållbarhet; CSP; BGD; monistiskt bolagssystem; dualistiskt bolagssystem; styrelsesammansättning; jämställdhet; kvinnliga styrelseledamöter;

    Sammanfattning : Syfte: Studien genomförs i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan BGD (Board Gender Diversity) och total CSP (Corporate Social Performance) samt mellan BGD och miljödimensionen respektive den sociala dimensionen.   Metod: I studien antas en positivistisk forskningsfilosofi med hypotetiskt-deduktiv ansats. LÄS MER