Sökning: "Pierre Wetterberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pierre Wetterberg.

  1. 1. Betygens betydelse efter examen från sjöbefälsskolan : - En kvalitativ undersökning av betygens roll vid rekrytering och anställning av juniorstyrmän

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

    Författare :Pierre Wetterberg; Johan Lundberg; [2011]
    Nyckelord :Betyg; rekrytering; anställningsförfaranden;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka betygens betydelse som merit när man somsjökaptensstudent ska söka jobb som juniorstyrman efter examen från sjöbefälsskolan. Dettaundersöktes genom att intervjua de personalansvariga på fyra svenska rederier för att höra derasåsikter om skolbetyg som merit då de rekryterar juniorbefäl till sina fartyg. LÄS MER