Sökning: "Pinus species"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Pinus species.

 1. 1. Minskande senvuxenhet på produktiv skogsmark i Norrland : implikationer för vedlevande organismer och betydelsen av myr- och bergimpediment

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Tyr Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Slow-grown trees; growth rate; ring width; pinus sylvestris; picea abies; low-productive forests; mires; rocky outcrops; swedish NFI;

  Sammanfattning : Senvuxen ved är ett viktigt substrat för vissa vedlevande organismer på grund av en långsam nedbrytning och låg konkurrens. Tillväxtförhöjande åtgärder inom skogsbruk, liksom ökande temperaturer, kan ha orsakat en minskning av senvuxen ved under den senare halvan av 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. The ability to create mixed stands by planting Norway spruce and Scots pine every second row

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Eva Higgins Andersson; [2022]
  Nyckelord :Local site index; seedlings every second row; regeneration; biodiversity; climate change; establishment;

  Sammanfattning : Swedish forests primarily consist of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). LÄS MER

 3. 3. Hyggesfritt skogsbruk i boreal skog – tidsstudie och kostnader för föryngringsåtgärder vid luckhuggning i ett tallbestånd i Vätteskogen, Skinnskatteberg

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Niclas Segerfur; [2022]
  Nyckelord :markberedning; plantering; sådd;

  Sammanfattning : I Sverige är trakthyggesbruket den dominerande metoden inom skogsbruket, men intresset för hyggesfria alternativ ökar ständigt. Luckhuggning är en hyggesfri avverkningsmetod speciellt lämpad för pionjärträdslag som tall. LÄS MER

 4. 4. Granens ankomst och etablering i Skandinavien under postglacial tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Pontus Funck; [2022]
  Nyckelord :gran; picea abies; makrofossil; megafossil; pollenanalys; skogshistoria; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Att förstå hur vegetation reagerar på klimatförändringar är viktigt av flera skäl, inte minst eko-nomiska när det gäller träd som är betydelsefulla för skogsbruket såsom gran (Picea abies) och tall (Pinus Sylvest-ris). För att förstå detta behövs kunskap om de mekanismer som ligger bakom trädarternas respons på förändringar i deras levnadsmiljö, vilket man kan få från paleoekologisk forskning baserad på pollenanalyser, aDNA-analyser och makrofossilanalyser. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the forest composition in browsed Scots pine plantations

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Carl Noyce; [2022]
  Nyckelord :browsing damage; forest owners; mera tall; moose; pine regeneration; Södra;

  Sammanfattning : Since the early 2000s browsing damage to Scots pine (Pinus Sylvestris) in the Götaland region of Sweden has been consistently estimated to be 15% per year, peaking at around 25% between 2009-2016, the highest of any region in the country. The Swedish Forest Agency has set a goal of achieving pine damage levels below 5% on average in the long-term, even if higher levels can be accepted in an individual year. LÄS MER