Sökning: "Pirjo Väänänen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pirjo Väänänen.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter i mötet med alkoholpåverkade patienter: en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Pirjo Väänänen; Amanda Habinc; [2020-06-26]
    Nyckelord :Alkoholintoxikation; sjuksköterskor; akutmottagning; erfarenhet;

    Sammanfattning : Alkohol är en av de största riskfaktorerna i dagens samhälle för både sjukdom och för tidig död.Målet med all sjukvård är att ge god vård och främja hälsa på lika villkor för hela befolkningensamt bemöta alla patienter med respekt. LÄS MER