Sökning: "Piteälven"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Piteälven.

 1. 1. Högvattenföring ochriskbedömning i svensk miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Edwin Andersson; William Gulding; [2019]
  Nyckelord :HBV; RCP; vattenkraft; Piteälven; dammsäkerhet; klimatförändring;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar utvärdera potentiella begränsningar inom vattenkraftsindustrin i relation till högvattenföring under ett skiftande klimat. Detta görs genom en litteraturstudie gällande lagar och föreskrifter, samt med en modellering av de flödesförändringar som uppstår i den övre delen av Pite älv i norra Sverige som en konsekvens av ett skiftande klimat. LÄS MER

 2. 2. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linda Norén; [2019]
  Nyckelord :flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Sammanfattning : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. LÄS MER

 3. 3. Munksund 5 : En rättsutredning gällande miljöbalkens efterbehandlingsansvar vid en miljöförorening

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Munksund 5; Piteå kommun; SCA; Polluter Pays Principle; PPP; Principen att förorenaren betalar; Miljöbalken; MB; Efterbehandlingsansvar; Miljöförorening;

  Sammanfattning : Munksund 5 är namnet på en timmerbogseringsbåt som sedan år 1964 ligger under vattenytan i Piteälven. Båten sägs ha förlist med upp emot 6 000 liter tjockolja kvar i tankarna. Det finns idag ingen registrerad ägare till båten. Sommaren 2018 observerades en stor oljefläck i närheten av båtens position. LÄS MER

 4. 4. Effectiveness of a fish-guiding device for downstream migrating smolts of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the River Piteälven,northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Linda Vikström; [2016]
  Nyckelord :salmon smolt; spill gate passage; turbine-mortality; fish way; guidance structure;

  Sammanfattning : Hydropower poses a major threat to both upstream and downstream migrating Atlantic salmon (Salmo salar L.). To ensure a relatively safe route for migrating fish, fish ways and different guidance structures are constructed to help fish to bypass the turbine intakes to power stations. LÄS MER

 5. 5. Effekter på virkesproduktion och miljö av igenläggning av skogsdiken : en fallstudie nära Piteälven i Norrbotten

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Silviculture

  Författare :Jenny Stenberg; [2006]
  Nyckelord :skogsdikning; återskapa våtmark; våtmarksrestaurering; igenläggning av diken;

  Sammanfattning : De skogliga våtmarkerna kring mellersta och nedre delen av Piteälven är starkt påverkade av markavvattning i form av skogsdikning. I skogliga våtmarker anrikas ämnen som kol, kväve och olika metaller. Våtmarker är även rika på organiska syror och vätejoner. LÄS MER