Sökning: "Plötsligt hjärtstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Plötsligt hjärtstopp.

 1. 1. Specialistsjuksköterskors upplevelser av att använda larynxmask vid prehospitalt hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lina Larsson; Alexandra Djärf; [2022]
  Nyckelord :Specialist nurses; experiences; laryngeal mask; prehospital; cardiac arrest; qualitative content analysis; nursing; Specialistsjuksköterskor; upplevelser; larynxmask; prehospitalt hjärtstopp; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund. Kardiovaskulära sjukdomar är globalt sett den ledande dödsorsaken bland befolkningen. Hälften av dödsfallen beror på plötsligt hjärtstopp. Bakomliggande orsaker kan vara kardiellt eller icke-kardiellt betingat. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att använda endotrachealtub och larynxmask vid plötsligt hjärtstopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johanna Mases; Oskar Ahlskog; [2022]
  Nyckelord :Anesthesia nurses; Intubation; Qualitative Content Analysis; Endotracheal tube; Laryngeal tube; Sudden Cardiac Arrest; CPR; Experiences; Anestesisjuksköterskor; Intubation; Kvalitativ innehållsanalys; Endotrachealtub; Larynxmask; Plötsligt hjärtstopp; HLR; Upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Anestesisjuksköterskor arbetar inom flera olika delar av sjukvården. Tack vare deras kunskaper om luftvägar och omhändertagande av kritiskt sjuka patienter så anställs anestesisjuksköterskor inom olika prehospitala verksamheter så som exempelvis resursenheter. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. : Litteratuöversikt med kvalitativ design.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annie Claesson; Anna Erlandsson; [2022]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Litteraturöversikt; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är associerat med en hög dödlighet men allt fler överlever hjärtstopp på grund av större kunskaper i samhället och hjärtstartande utrustning. Tiden vid ett återupplivningsförsök är avgörande för vilka skador som kan uppkomma vid hjärtstoppet. LÄS MER

 4. 4. En andra chans : En kvalitativ litteraturöversikt om patienters upplevelser av att överleva ett hjärtstopp

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emmy Olsson; Molly Svensson; [2022]
  Nyckelord :Cardiac arrest; coherence; experiences; meaning; qualitative method; surviving.; Hjärtstopp; kvalitativ metod; känsla av sammanhang; mening; upplevelser; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige och runtom i världen drabbas många av ett plötsligt hjärtstopp. Då statistik visar på att överlevnaden förbättras blir det fler som får uppleva den svåra vardagen efter hjärtstoppet. I efterförloppet finns risken för att vardagen kantas av många tankar och känslor som påverkar den överlevandes liv. LÄS MER

 5. 5. Att överleva ett hjärtstopp - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Fraenell; Sanna Österlund; [2022]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Experience; Survive; Hjärtstopp; Upplevelse; Överleva;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett hjärtstopp sker plötsligt och kan drabba vem som helst. Livräddande insatser måste påbörjas så fort som möjligt om det ska finnas en chans för personen att överleva. LÄS MER