Sökning: "Planera på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Planera på förskolan.

 1. 1. Undervisning i förskolan : En studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan och de kunskaper och kompetenser som krävs för att undervisa förskolebarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fatima Kasic; Nathalie Denise Popa; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; undervisning; livslångt lärande; kunskap och kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vad undervisning i förskolan kan innebära och vilka uppfattningar förskollärarna i denna studie har kring de kunskaper och kompetenser som krävs för att undervisa förskolebarn. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där halvstrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in det empiriska materialet. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om undervisning med de yngsta förskolebarnen i syfte att främja språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Jansson; Maria Persson; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; språkutveckling; förskolans yngsta barn; förskollärares perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien vill belysa förskollärares syn på språklig undervisning i arbetet med de yngsta barnen på förskolan. Undervisningsbegreppet är ett relativt nytt och svårdefinierat begrepp som tillkommit förskolans läroplan och är därför i behov av mer forskning. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares tankar om och arbete med matematikundervisning i utemiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Lewerin; Helena Nyberg; [2021]
  Nyckelord :matematik; utomhusmatematik; utemiljö; matematikinlärning; undervisning och konkret matematik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares tankar om och arbete med matematikundervisning i utemiljö. Bakgrund: Matematik spelar en stor roll i vår vardag och det samhälle vi lever i. Förskolan har ett viktigt uppdrag i att ge barnen möjligheter att erfara matematik i samspel med andra barn och förskolepersonal. LÄS MER

 4. 4. Första- och andraspråk i förskolan : förskollärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Blomqvist; Therése Kristensen; [2021]
  Nyckelord :förstaspråk; andraspråk; undervisningssituation; frekvens; faktorer;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer flerspråkigt och det i sin tur ställer krav på att förskollärare stimulerar barns första- och andraspråk i förskolan. Ämnet är således viktigt att undersöka för att alla barn ska få en likvärdig utbildning, vilket också är förenligt med förskolans styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan : En intervjustudie med åtta verksamma förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Shawnam Peroti; Zeinab Morad; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; språkutveckling; förskola; förskollärares roll; sociokulturellt perspektiv; bild-teckenstöd; lek och miljö;

  Sammanfattning : I läroplanen Lpfö 18 står det att ” Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer” (Skolverket, 2018, s. 6). LÄS MER