Sökning: "Planering av lärare i samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Planering av lärare i samhällskunskap.

 1. 1. Normkritik i skolan - en självklarhet? : En kvalitativ intervjustudie i hur det kan gestalta sig i ämnet samhällskunskap för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Kristine Engström; [2021]
  Nyckelord :Norms; norm criticism; norm-critical education; norm-critical pedagogy; values; civics; Normer; normkritik; normkritisk pedagogik; toleranspedagogik; värden; värdegrund; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka ett normkritiskt förhållningssätt till lärande samt lärares syn på normer och värden. Arbetet undersöker även lärares syn på möjligheter och utmaningar med normkritik i undervisningen samt hur de implementerar perspektivet i sin planering och undervisning. LÄS MER

 2. 2. ”Alla lärare borde lyssna och ta in det eleverna ber om. Det finns många som gör det men en del lärare är tvärt emot” : En enkätstudie om gymnasieelevers upplevelse av elevinflytande i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Valon Fetiu; Eglantina Shulemaja; [2021]
  Nyckelord :Elevinflytande; samhällskunskap; demokrati; gymnasieskolan; demokratiuppdraget.;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur gymnasieelever upplever arbetet med elevinflytande i skolan och specifikt under samhällskunskapslektionerna samt förbättringsförslag gällande elevinflytandet. Elevinflytandet har undersökts genom en enkätstudie där studiens resultat har analyserats med hjälp av John Deweys teori, pragmatism. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om ämnesundervisningen av nyanlända elever på språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan Hur uttrycker sig lärare om undervisning av nyanlända elever?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marion Loippo; Nada Alnedawy; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet; undervisning; svenska språket och planering;

  Sammanfattning : Syfte: Den övergripande frågeställningen för denna studie handlade om lärares egna beskrivningar av sin undervisning av nyanlända. Mer specifikt undersökte vi hur lärarna uttrycker att de arbetar för att få de nyanlända eleverna behöriga till nationella program och yrkesutbildning. LÄS MER

 4. 4. Hållbar undervisning? : En kvalitativ studie om lärares förutsättningar för att implementera undervisning för hållbar utveckling i samhällskunskapsämnet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Olsson; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; undervisning för hållbar utveckling; skola; undervisning; samhällskunskap; lärare; implementeringsteori;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka lärares förutsättningar för att implementera undervisning för hållbar utveckling i ämnet samhällskunskap. Undersökningen har sin bakgrund i internat-ionella och nationella dokument där undervisning för hållbar utveckling framhålls som ett verk-tyg för att uppnå en hållbar utveckling och något som ska genomsyra all undervisning. LÄS MER

 5. 5. Digitala medier i ämnet samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Gazmend Hysejni; [2015]
  Nyckelord :Digitala medier; Digital kompetens; Ämnesdidaktisk kompetens; Undervisning; Kompetens;

  Sammanfattning : I denna studie har jag använt mig av de ämnesdidaktiska principerna som en teoretisk modell för att möjliggöra förståelsen för hur lärare i ämnet samhällskunskap använder sig av digitala medier i sin undervisning. Det empiriska materialet i studien kommer ifrån sex intervjuade lärare som arbetar på tre olika högstadieskolor. LÄS MER