Sökning: "Planering"

Visar resultat 1 - 5 av 7296 uppsatser innehållade ordet Planering.

 1. 1. Optimering av produktionseffektiviteten genom förbättrad insikt om genomloppstiden Fallstudie av Åkerstedts Verkstads AB Genomloppstid efter omställning/omstrukturering/renovering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Jukic; Per Moberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med nya marknadsförutsättningar där företag förhåller ett kundanpassat utbud, är produktionseffektivitet inte längre ett alternativ, utan ett imperativ för företag att förbli konkurrenskraftiga och relevanta. I och med nya kundkrav där man anpassar utbudet efter varje kund, är den problematiska ingången tillverkande företag har, en försummad insikt för hur genomloppstiden, samt samordningen av produktionens procedurer förändras. LÄS MER

 2. 2. Barn i låg- och mellanstadiets trafiksäkerhet till och från busshållplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Lorentzon; Magnus Ryberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler barn åker buss till skolan idag. Lagstiftning medför att kommunerna behöver erbjuda eleverna skolskjuts. Där krav ställs på en säker miljö mellan skola och busshållplats. LÄS MER

 3. 3. Strategi och ekonomistyrning i en bransch i mognadsfas: En fallstudie av Padelföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melvin Borneklint; Benjamin Borneklint; [2023-08-30]
  Nyckelord :Mognadsfas; ekonomistyrning; strategier; konkurrens;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Strategi definieras som en plan för att uppnå en unik position på marknaden och för att skapa konkurrensfördelar. Organisationer kan genom väl uttänkta strategier skapa konkurrensfördelar på marknaden. LÄS MER

 4. 4. KAUSALITET I UTBILDNINGSVETENSKAP

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Magnus Sjölander; [2023-07-07]
  Nyckelord :Orsak; kausalitet; lagbundenhet; manipulerbarhet; kontrafakticitet; sannolikhet; mekanism; empirism; realism; metaanalys; metasyntes;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens övergripande syfte är att bidra till en ökad vetenskapsteoretisk förståelse av kausalitetsbegreppet inom utbildningsvetenskap i en svensk kontext, och hur den kunskapen kan tillämpas i undervisningspraktiken. Specifika syftet är att belysa hur olika aspekter av kausalitet avspeglar två grundläggande forskningstraditioner i två olika synsätt på kausalitet inom utbildningsvetenskap, och hur synsätten kan användas i praktiska beslut som varje lärare behöver fatta i sin vardag. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska miljöns påverkan på upplevd trygghet. En studie om kvinnors upplevda trygghet på spårvagnshållplatsen Wieselgrensplatsen, Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lina Berg; Malin Wasberg; [2023-06-30]
  Nyckelord :“Upplevd trygghet”; “Fysisk planering”; “Social hållbarhet”; “Fallstudie”; “Perceived safety”; “Physical planning”; “Social sustainability”; “Case study”;

  Sammanfattning : Perceived safety can affect people's quality of life by causing exclusion and alienation, as well as leading people to avoid certain types of places. Previous studies show that women feel a lower perceived safety in the public environment than men. LÄS MER