Sökning: "Plant Simulation"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden Plant Simulation.

 1. 1. Scenarioanalys av centralisering av verksamhet : En analys av effekter vid centralisering med avseende på transportkostnader och lagernivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ulrika Axelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En del av företaget Skanska Rentals verksamhet är uthyrning av kranar och bygghissar. Denna verksamhet går under namnet Kran och Hiss (KoH) och bedrivs idag på fyra anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Syftet med detta examensarbete är att undersöka scenariot att verksamheten centraliseras till endast en anläggning. LÄS MER

 2. 2. Modeling of Wet Scrubber with Heat Recovery in Biomass Combustion Plants

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Wilhelm Johansson; [2020]
  Nyckelord :Centrifugal Scrubber; Heat Recovery; Thermal Efficiency; Biomass Combustion; MCP-Directive; Simulation; Modelling;

  Sammanfattning : During combustion of biomass, particulate matter is emitted, which has severe health impacts on humans. The company ITK Envifront has developed a scrubber technology that cleans the flue gas while also recovering the flue gas energy, increasing the efficiency of the combustion plant. LÄS MER

 3. 3. Optimization and investment decisions of electrical motors’ production line using discrete event simulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ELLEN BURKHARDT; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; Cyber-physical systems; Digital Twin; Simulation; Simulation process; Electro mobility; Verification and Validation; Plant Simulation; Industri 4.0; Cyber-fysiska system; Digital tvilling; simulering; simuleringsprocess; elektromobilitet; verifiering och validering; växtsimulering;

  Sammanfattning : More dynamic markets, shorter product life cycles and comprehensive variant management are challenges that dominate today's market. These maxims apply to the automotive sector, which is currently highly exposed to trade wars, changing mobility patterns and the emergence of new technologies and competitors. LÄS MER

 4. 4. Optimering av framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät genom lastmodellering och simulering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Stina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :district heating network; district heating; supply temperature; energy efficiency; load modeling; saving potential; fjärrvärmenät; fjärrvärme; framledningstemperatur; energieffektivisering; lastmodellering; besparingspotential;

  Sammanfattning : I Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen. Vatten värms upp i en fjärrvärmeanläggning och distribueras genom nedgrävda rör i marken, också kallat fjärrvärmenätet. LÄS MER

 5. 5. System-Oriented Dynamic Modelling and Power Consumption Simulationfor an Industrial Chiller Plant

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Yanan Zhang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, the amount of energy consumed by Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systemsposes threats to the improvement of global environment. Hence people have been dedicated to thedevelopment of energy-saving retrofit projects via optimized simulation in these chiller plants. LÄS MER