Sökning: "Plant species richness"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Plant species richness.

 1. 1. Effects of past fragmentation and habitat loss and current management methods on the changes in vascular plant communities. : An evaluation of extinction debt in semi-natural grasslands in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Adina Sennblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Habitat loss and fragmentation are believed to be two of the main reasons for high extinction rates of species, resulting in decreased biodiversity. According to the island biogeography theory, the species richness in a patch, here a semi-natural grassland, is dependent on the landscape composition, and therefore changes in the landscape composition will result in changes in the species richness of the grassland. LÄS MER

 2. 2. Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :Abandonment; Europe; Habitat restoration; Plant species richness; Semi-natural grasslands; Traditional management.;

  Sammanfattning : En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. LÄS MER

 3. 3. Är ekologiska marker värdefulla?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Lönnberg; [2021]
  Nyckelord :ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Sammanfattning : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. LÄS MER

 4. 4. Fungerar AHA-metoden för epifytiska lavar och mossor? : En studie av naturvärdesindikatorer hos träd i park- och kyrkliga kulturmiljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Meysah Alkufai; [2021]
  Nyckelord :AHA-method; biodiversity; graveyard; high natural values; old trees; park; signal species; tree inventory; AHA-metoden; biologisk mångfald; gamla träd; höga naturvärden; kyrkogård; park; signalarter; trädinventering;

  Sammanfattning : Gamla träd i kulturmiljöer uppmärksammas alltmer inom naturvården på grund av sina höga naturvärden och är viktiga som värdar för fortlevnaden av hotade och sällsynta växt- och djurarter. Studiens syfte var att undersöka om Sörenssons AHA-metod (framtagen för vedlevande insekter) fungerar också på mossor och lavar, samt att jämföra två kulturmiljöer med gamla träd. LÄS MER

 5. 5. Relating land-use and plant biodiversity in Scanian semi-natural grazing lands

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Timothy Micallef; [2021]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Land-use; Biodiversity; Grazing land; Remote sensing; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change and biodiversity loss are amongst the most pressing environmental issues internationally, with far-reaching impacts that place natural and semi-natural habitats at ever greater risk of degradation. My project explores the effects of land-use on plant biodiversity in semi-natural grazing lands using datasets covering Sweden’s southernmost region, Scania. LÄS MER