Sökning: "Pm Logistik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pm Logistik.

 1. 1. En integrerad klassificeringsmetod för-identifiering av kritiska artiklar förtillverkande företag : En fallstudie hos IV Produkt gällande integration av PM-processen i ett av företagets leverantörsförhållande, med avseende på leveransprecision.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Hamza Bico; [2021]
  Nyckelord :Kritiska artiklar; Klassificeringsmetoder; PM-processen; Integration; Leveransprecision; Förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I dagens globaliserade och snabbt rörande samhälle är ett tätt samarbete mellan företag och deras leverantör viktig för att fortsätta vara konkurrenskraftig. För att vara det är leveransprecisionen ett viktigt effektivitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Understanding current and future requirements on logistics service offerings in the Danish construction industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Dufberg; Anton Forsström; [2019]
  Nyckelord :Logistics service offerings; logistics service dimensions; Danish construction industry; customer requirements.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to create a better understanding of what the current and future customer requirements are on logistics service offerings in the Danish construction industry and how the studied case company can better match these. Methodology - The research was conducted as a case study. LÄS MER

 3. 3. Prestationsmätning förlogistikhantering : Utveckling av ett processpecifiktprestationsmätningssystem

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :JOSEFIN LINDBLOM; WILHELM SCHOLANDER; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta      examensarbete      fokuserar      på      prestationsmätning      inom      logistik,      och      ett prestationsmätningssystem  (PM-system)  har  utvecklats  för  byggmaterialföretaget  Nacka  Trä  & Byggvaror  Sven  Gustafsson  AB.  Studien  tog  avstamp  i  att  företagets  ledning  efterlyste  att distributionsverksamheten analyserades utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv, för att utvärdera hur de fraktkostnader som är kopplade till distributionen av byggmaterial kan sänkas. LÄS MER