Sökning: "Policydokument"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet Policydokument.

 1. 1. BROTTSPREVENTION I EUROPA En kritisk komparativ diskursanalys av brottsprevention riktat mot ungdomsbrottslighet i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östlund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Brottsprevention; Policydokument; Ungdomsbrottslighet; Carol Bacchi; WPR. Crime prevention; Policy; Juvenile delinquency; Carol Bacchi; WPR.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how crime prevention is represented with the aim of preventing and reducing youth crime in two crime prevention strategies for Croydon in England and Stockholm in Sweden for the period 2022-2026. The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge and deeper understanding about how crime prevention is represented by prevailing discourse in policy documents against juvenile delinquency in Europe by conducting a comparative analysis. LÄS MER

 2. 2. Religiös inkludering i idrottsföreningar – en dokumentanalys : En innehållsanalys av religiösa aspekter i idrottsföreningars policydokument med teori om levd religion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Bäckstrand; [2024]
  Nyckelord :Content analysis; Lived religion; Policy document; Religious inclusion.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the Swedish Sports Confederation and local sports clubs in Sweden address religious aspects in their policy documents in the context of religious inclusion. This paper highlights whether, and if so, which religious aspects are included and how they are taken into account. LÄS MER

 3. 3. Tillgängliga material och rum - i spänningsfältet mellan policy och praktik : En intervjustudie med sex förskollärare om deras arbete med utformningen av förskolans pedagogiska inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Englund; Tuva Jonsson; [2024]
  Nyckelord :Attitude; availability; indoor environment; policy enactment; preeschool; Förhållningssätt; förskola; inomhusmiljö; policy enactment; tillgänglighet;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) framgår att miljön ska vara tillgänglig för alla barn och där fokus ska ligga på barnens samspel med både den fysiska och den sociala omvärlden. Dock beskrivs det inte hur detta ska genomföras av förskollärarna i praktiken där vi utifrån egna erfarenheter upplev stora skillnader i hur förskollärare utformar inomhusmiljön. LÄS MER

 4. 4. Det sitter i värderingarna, eller? : En kvalitativ studie om värderingsstyrning inom IT-konsultbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Hellkvist Karlsson; Rebecca Whinberg; [2024]
  Nyckelord :Värderingsstyrning; Organisationskultur; IT-konsutbranschen;

  Sammanfattning : Dagens arbetsliv kännetecknas av kunskapsarbete inom organisationer där medlemmar sammanförs. Under 1980-talet innebar teknikens framsteg att nya former av styrning blev nödvändiga för att kontrollera ett svårövervakat arbete. Inslag av mjuk styrning genom värderingar och organisationskultur blev vanligare. LÄS MER

 5. 5. Kan en arbetsplats både innehålla flexibilitet och mellanmänskliga relationer? : En deskriptiv diskursanalys om chefers och medarbetares skilda syn på kompetensutveckling och arbetslivshegemoni

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Zackrisson; [2024]
  Nyckelord :diskursanalys; kompetensutveckling; hegemoni; subjektspositioner; arbetsliv; inflytande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse och på ett deskriptivt sätt beskriva chefernas inflytande över medarbetarnas kompetensutveckling. Metodvalet är en semistrukturerad intervjuform av chefer och medarbetare. Medarbetarna i studien är födda mellan åren 1999 och 2004. LÄS MER