Sökning: "Polisen i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden Polisen i samhället.

 1. 1. ”Att leva med heder” : Hur socialförvaltningen, skolan och polisen arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms län.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Bicen Sevilay; [2018]
  Nyckelord :Heder; kön; kultur; socialförvaltningen; hedersrelaterat våld och förtryck;

  Sammanfattning : Sverige är ett heterogent land med många olika kulturella influenser från andra länder, vilket medför krav på förståelse för andra traditioner, värderingar och normer. Det övergripande syftet med studien är att undersöka och belysa olika hedersnormer, vilka som berörs och hur socialförvaltningen, polisen och skolan i Stockholms län arbetar med de här frågorna idag. LÄS MER

 2. 2. Framgång är när förberedelse möter möjlighet : En studie om brottsförebyggande arbete mot ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Skog; Jonas Lind; [2018]
  Nyckelord :ungdomspolis; ungdomskriminalitet; brottsförebyggande arbete; medling; samverkan; återintegrering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar faktorer som kan bidra till att unga individer väljer en kriminell bana samt att det är vanligt att ungdomar begår enstaka brott men de flesta återgår senare till ett laglydigt liv. Dock fortsätter en del den kriminella banan vilket blir en kostsam fråga för samhället, varpå brottsförebyggande arbete är centralt. LÄS MER

 3. 3. Rave och hotet mot ungdomen : Konstruktionen av social ordning i svensk dagspress 1995-1997

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Björn Märak Leffler; [2018]
  Nyckelord :rave; ungdom; ungdomskultur; subkultur; narkotikapolitik; social ordning; droger;

  Sammanfattning : I Sverige är kopplingen mellan rave, ungdomar och droger så signifikant att polisen år 1996 upprättar en speciell polisenhet vid namn Ravekommissionen. Uppsatsens syfte är att undersöka hur rave konstrueras som ett problem i svensk dagspress mellan 1995 och 1997, och därmed belysa hur social ordning reproduceras i offentligheten genom samtalsordningen om rave. LÄS MER

 4. 4. Polis, Polis- myndigheten orättvis? : Jämställdheten på de ledande positionerna inom polismydigheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Gustavsson; Antonia Herhold; Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Genus; ledarskap; positiv särbehandling; stereotyper; jämställdhet; polismyndigheten; könsdiskriminering;

  Sammanfattning : Manligt- och kvinnligt ledarskap samt jämställdhet mellan könen är en het debatt som ständigt är aktuell och omdisuterad. Det finns teorier som styrker stereotyper och normer i samhället genom att hävda att det finns skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Ett stråk för alla? : Möllevångens offentliga rum ur ett genus och trygghetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elvira Larsson; Oscar Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; trygghet; offentliga rum; könsmaktsordning; stadsplanering;

  Sammanfattning : Vårt kandidatexamensarbete undersöker vilka psykologiska och rumsliga aspekter som påverkar kvinnors upplevda trygghet i det offentliga rummet. Målet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur gaturum kan utformas och förvaltas för att förstärka den upplevda tryggheten hos kvinnor. LÄS MER