Sökning: "Polisinfluencers"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Polisinfluencers.

  1. 1. Sociala snutar : En kvalitativ intervjustudie om hur polisens kommunikation uppfattas på sociala medier utifrån trovärdighet, förtroende och image.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

    Författare :Linnea Engelbrektsson; Hugo Hallberg; Evelina Norén; [2021]
    Nyckelord :Förtroende; Trovärdighet; Myndigheter; Myndighetskommunikation; Polis; Polismyndigheten; Polisinfluencers; Sociala medier;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur polisens förtroende, trovärdighet och legitimitet upplevs hos unga vuxna utifrån de inlägg som polisens officiella konton samt poliser i tjänst postat på sociala medier. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer inhämtades det empiriska material som sedan analyserades med hjälp av tidigare forskning. LÄS MER