Sökning: "Polisstudent"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Polisstudent.

 1. 1. VÅLD- ETT NÖDVÄNDIGT ONT FÖR LAGENS LÅNGA ARM? En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters syn på våld och kön utifrån egna erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Stina Falk; [2020-09-21]
  Nyckelord :Våldsuppfattning; Polisstudent; Att göra kön; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsatsen ämnar att lyfta polisstudenters upplevelser när det kommer till egenskaper/förmågor, våld och kvinnligt/manligt. Fokuset ligger på våldsanvändning, dels för att detta är unikt för polisyrket, samt för att våld i tidigare forskning har ansetts vara en skiljelinje mellan könen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga polisstudenters erfarenheter och upplevelser. : En kvalitativ studie med fokus på genus, kön och yrkesroll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Annelie Enerdal; Andrea Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Gender; Police academy; Women police students; Doing gender; Thematic analysis; Genus; Kön; Polisutbildningen; Kvinnliga polisstudenter; Göra kön; Tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska vilka erfarenheter och upplevelser kvinnliga polisstudenter hade av kön och genus under polisutbildningen. Data samlades in genom intervjuer med fyra kvinnliga polisstudenter. Materialet analyserades därefter utifrån den kvalitativa analysmetoden tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Polisstudent i akademiska skriftspråksvärldar. : En studie av polisstudenters kritiska förhållningssätt i deras självständiga arbeten.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Pappinen Hillert; [2014]
  Nyckelord :Police students; academic writing; critical-analytical competence; citation; referencing; hedging; boosting; stance;

  Sammanfattning : This master’s essay presents a study designed to investigate twelve police students’ability to handle academic writing conventions and to show critical-analyticalcompetence in their degree projects, which are written as part of the education atSweden’s three police academies. The education of police officers is not an academicone, and the students’ main focus is therefore on writing texts in the field of policediscourse. LÄS MER

 4. 4. Polisstudenters attityder till invandrar- och förortsproblematiken i Sverige - En kvantitativ studie om föreställningar, tolerans och polisarbete

  C-uppsats,

  Författare :Madeleine Carlson; [2010-01-29]
  Nyckelord :Polishögskola; invandrare; vi och dem; etnisk särbehandling; riktat polisarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att polisutbildningen tycks spela roll förpolisstudenternas socialisation. Detta ger sig uttryck i studenternas föreställningar om polisensagerande gentemot invandrare och polisstudenternas egen tolerans gentemot invandrare. LÄS MER