Sökning: "Politiska paradoxen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Politiska paradoxen.

 1. 1. Bortom statsvetenskapen - En normativ studie om global demokrati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Nilsson; Arne Forstenberg; [2018]
  Nyckelord :Global demokrati; Klimatfrågan; Politiska paradoxen; Normativ teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför stora globala utmaningar och för att lösa dem behöver vi samarbeta på nya sätt. Det internationella politiska systemet av idag är kaotiskt, underfinansierat och därmed inadekvat för uppgiften. LÄS MER

 2. 2. Vad väger tyngst? Hur vi kan förstå beslutsfattandet bakom svensk vapenexport i relation till en feministisk utrikespolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Asker; Sofia Isaksson; [2018]
  Nyckelord :vapenexport; feministisk utrikespolitik; Inspektionen för Strategiska Produkter; idéanalys; förvaltningsteori; Feminist Security Studies; Street-level bureaucracy; The logic of appropriateness; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 2015 har Sverige en uttalat feministisk utrikespolitik, med målet att ett genusperspektiv ska genomsyra all politisk verksamhet. Parallellt med denna nya politiska inriktning fortsätter Sverige att exportera krigsmateriel till icke-demokratiska och konfliktdrabbade stater, något som har gett upphov till kritik. LÄS MER

 3. 3. Paradoxen mellan styrning och inflytande : En fallstudie inom en svensk myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Alatalo; Nilsson Maja; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Regeringen har aviserat att nya styrmodeller ska utvecklas inom offentlig sektor som ger medarbetarna större frihet och ökat inflytande. Dessa modeller förväntas prägla nya styrmodeller inom offentliga organisationer. LÄS MER