Sökning: "Pomodoro-method"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Pomodoro-method.

  1. 1. Check! Projektmedarbetares behov av progress och struktur : En kvalitativ studie av Work Flow-metoden

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Maria Wikström; [2019]
    Nyckelord :Structure; progress; Project management; motivation; Pomodoro-method; Work Flow; Struktur; progress; projektledning; motivation; Pomodoro-metoden; Work Flow;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om det strukturella stöd som Work Flow (ett event baserat på Pomodorometoden) erbjuder upplevs vara till nytta i en projektmedarbetares vardag. En kvalitativ undersökning belyser varför sju projektmedarbetare söker denna struktur i sin arbetsdag och vilken nytta erfarenheterna upplevs ge. LÄS MER