Sökning: "Pontus Grenevik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Grenevik.

  1. 1. Vårdpersonalens följsamhet till handhygien : - En empirisk kvantitativ studie

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Pontus Grenevik; Karlsson Jonas; [2019]
    Nyckelord :Följsamhet. Handhygien. basala hygienrutiner. vårdrelaterade infektioner. säker vård.;

    Sammanfattning : Den allra vanligaste smittspridningsvägen inom vården är kontaktsmitta via händer. Där av är det nödvändigt och av stor vikt att vid allt vårdarbete tillämpa basala hygienrutiner där handhygien är en del. Basala hygienrutiner är det viktigaste för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI). LÄS MER