Sökning: "Pontus Paulin Hugo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Paulin Hugo.

  1. 1. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
    Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

    Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER